Washington State 56, Colorado 14


Washington State Game Articles

2023 Season

2019 Season

2018 Season

2017 Season

2016 Season

2015 Season

2012 Season

2011 Season

2004 Season

2003 Season

2001 Season

1996 Season

1987 Season

1982 Season

1981 Season