No. 15 Washington 54, Colorado 7


Washington Game Articles

2022 Season

2021 Season

2019 Season

2018 Season

2017 Season

2016 Season

2014 Season

2013 Season

2012 Season

2011 Season

2000 Season

1999 Season

1996 Season

1990 Season

1989 Season

1985 Season